Zorgcoöperatie Reek 

ANBI, beleidsplan en statuten.

ANBI

Naam instelling:
Vereniging Zorgcoöperatie Reek

RSIN-nummer:
8534 59 253

KvK nummer:
59396202

Postadres:
Schaijksestraat 10 5375 KC Reek

Doelstelling:

  1. Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen enkunnen blijven participeren in de samenleving door het organiseren van aanvullendediensten en voorzieningen in Reek, op basis van de maatschappelijke vraag, voorzorgbehoevende inwoners, onder andere (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken enmensen met een beperking.
  2. Het bevorderen van onderlinge solidariteit waardoor langer zelfstandig wonen voorouderen mogelijk wordt.
  3. Het in stand houden van een ontmoetingspunt voor inloop van (kwetsbare) inwonersen hun mantelzorgers.

Beleidsplan in hoofdlijnen: 

  1. Belangenbehartiging van (kwetsbare) inwoners.
  2. Samenwerking met andere (vrijwillige of professionele) zorgverleners.
  3. Vraag en aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen bij elkaar brengenen naar behoefte afstemmen.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Patricia Jansen, Schaijksestraat 9-A, 5375 KC Reek
Secretaris: Anita van Schaick-Linders, Schaijksestraat 10, 5375 KC Reek
Penningmeester: Pierre Loeffen, Soeterstraat 27, 5375 BG Reek 

Beloningsbeleid:
Zorgcoöperatie Reek beoogt haar doelstellingen op vrijwillige basis te bereiken hetgeen betekent dat noch bestuur noch deelnemende vrijwilligers enige vorm van beloning ontvangen.

Verslagen:
Het Jaarverslag en het Financiële Jaarverslag worden jaarlijks opgesteld, gecontroleerd door de kascontrolecommissie en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Beleidsplan

Klik op de link om het “Beleidsplan” uit september 2013 te bekijken : Beleidsplan ZC-Reek
In 2024 hebben we een nieuw meerjarenbeleidsplan vastgesteld, samen met de Zorgcoöperaties uit Zeeland en Reek. Dit beleidsplan is hier te vinden.


Statuten

Klik op de link om de “Statuten” te bekijken


KVK Uittreksel Handelsregister

Klik op onderstaande link om het “Uittreksel Handelsregister” te bekijken :  Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Zorgcoorperatie Reek