ANBI

Naam instelling:
Vereniging Zorgcoöperatie Reek

RSIN-nummer:
8534 59 253

KvK nummer:
59396202

Postadres:
Schaijksestraat 10 5375 KC Reek

Doelstelling:

 1. Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en
  kunnen blijven participeren in de samenleving door het organiseren van aanvullende
  diensten en voorzieningen in Reek, op basis van de maatschappelijke vraag, voor
  zorgbehoevende inwoners, onder andere (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en
  mensen met een beperking.
 2. Het bevorderen van onderlinge solidariteit waardoor langer zelfstandig wonen voor
  ouderen mogelijk wordt.
 3. Het in stand houden van een ontmoetingspunt voor inloop van (kwetsbare) inwoners
  en hun mantelzorgers.

Beleidsplan in hoofdlijnen:

 1. Belangenbehartiging van (kwetsbare) inwoners.
 2. Samenwerking met andere (vrijwillige of professionele) zorgverleners.
 3. Vraag en aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen bij elkaar brengen
  en naar behoefte afstemmen.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Patricia Jansen, Schaijksestraat 9-A, 5375 KC Reek
Secretaris: Anita van Schaick-Linders, Schaijksestraat 10, 5375 KC Reek
Penningmeester: Wim van den Hazelkamp, Burg Wientjensstraat 7, 5375 BC Reek

Beloningsbeleid:
Zorgcoöperatie Reek beoogt haar doelstellingen op vrijwillige basis te bereiken
hetgeen betekent dat noch bestuur noch deelnemende vrijwilligers enige vorm van
beloning ontvangen.

Verslagen:
Het Jaarverslag en het Financiële Jaarverslag worden jaarlijks opgesteld,
gecontroleerd door de kascontrolecommissie en vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering.